Linux InfiniBand VPI 驱动程序

2022-02-15 21:57:13 2230
文件版本 :
立即下载


注意:从 MLNX_OFED v5.1 开始,不再支持以下内容,可以通过 MLNX_OFED LTS 版本使用:

  • ConnectX-3 Pro

  • ConnectX-3

  • Connect-IB

  • RDMA experimental verbs library (mlnx_lib)


注意: MLNX_OFED LTS 为想要使用以下其中一项的客户提供服务:

  • ConnectX-3 Pro

  • ConnectX-3

  • Connect-IB

  • RDMA experimental verbs library (mlnx_lib)

对于其他用例,建议使用最新的 MLNX_OFED 5.x 驱动程序。


微信公众号